Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
19.03.2018
DEZINFEKCE RUKOU
DEZINFEKCE RUKOU Po vyřešení legislativních povinností uvalených nově na biocidní přípravky určené na lidskou pokožku Vám představujeme nové dezinf... číst celé
19.03.2018
SYSTÉM VÝROBKŮ V SÁČCÍCH MIX BAG
SYSTÉM VÝROBKŮ V SÁČCÍCH MIX BAG Nejlehčí 5 l balení na trhu – váží jen 1,3 kg! Ušetřete logistiku, svá záda i skladové prostory s prostředky systém... číst celé
19.03.2018
Isolda krémy na ruce
Vyberte si ten nejlepší krém pro Vás. Klikněte a dozvíte se více informací: číst celé
Zobrazit všechny novinky
 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.

Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se použijí pro smluvní vztahy uzavírané v internetovém obchodě www.hygosupport.cz.

2. Pokud není na webových stránkách internetového obchodu uveden jako Prodávající jiný subjekt, je Prodávajícím obchodní společnost Hygo Support a.s.,IČ: 290 20 565, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Řehořova 997/12, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15865. Kontaktní údaje a identifikace Prodávajícího jsou zveřejněny na internetových stránkách při nákupu a Kupující při nákupu vidí, který subjekt je Prodávajícím. Kupujícím je subjekt, jemuž se Prodávající zavazuje odevzdat objednanou věc a umožnit mu k ní nabýt vlastnické právo. Kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit za ní Prodávajícímu kupní cenu. Pokud je Kupujícím spotřebitel ve smyslu zákonné definice, platí pro něj ustanovení týkající se obchodování se spotřebiteli.

3. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího se řídí těmito VOP a českým právním řádem. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění, a ostatními souvisejícími předpisy.

II.

Uzavření smlouvy

1. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se uzavírá na základě objednávky Kupujícího, učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře podle platné nabídky zboží zveřejněné na internetových stránkách Prodávajícího www.hygosupport.cz. Objednávka se považuje za návrh smlouvy a stává se závaznou, je-li potvrzena Prodávajícím. 

2. Každá objednávka musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje:

a) identifikační údaje Kupujícího – jeho jméno, příjmení, IČ u podnikatele, adresu bydliště/místo podnikání/sídla, e-mailovou adresu, telefonní číslo

b) identifikaci produktu dle nabídky Prodávajícího;
c) požadované množství zboží;
d) cenu bez DPH i s DPH;
e) fakturační adresu Kupujícího, liší-li se od adresy uvedené v bodě a)

Neobsahuje-li objednávka požadované údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, jak byla Kupujícím odeslána, potvrdit. Prodávající kontaktuje v takovém případě bez zbytečného odkladu Kupujícího za účelem odstranění vad objednávky. Pokud se vady nepodaří odstranit, k objednávce se nepřihlíží.

3. Kupující může zboží objednávat bez registrace či jako přihlášený uživatel přes svůj účet. 

4. Objednávka je doručena Prodávajícímu prostředky elektronické komunikace. Kupující se svou objednávkou vázán.

5. Po doručení objednávky potvrdí Prodávající Kupujícímu její obdržení. Součástí potvrzení obdržení objednávky je zpravidla i potvrzení samotné objednávky. Potvrzení objednávky je Prodávající oprávněn učinit i samostatně. Není-li do třiceti dnů od doručení objednávky Prodávajícímu odesláno potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího či nový návrh smlouvy, objednávka zaniká. Prodávající si vyhrazuje právo Kupujícímu po potvrzení objednávky sdělit, že objednané zboží nelze dodat, a to zejména v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává, že je vyprodáno nebo v dalších případech, kdy pro to má závažný důvod. Pokud není Prodávající schopen objednané zboží dodat a je to v jeho možnostech, nabídne Prodávající Kupujícímu adekvátní náhradu za objednané zboží. Kupující buď vyjádří souhlas s dodáním náhradního zboží, a pak je uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem je dodání náhradního zboží, nebo s dodáním náhradního zboží nebude souhlasit, a pak bude mít nárok od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. 

6. Doručením potvrzení objednávky Kupujícímu je mezi stranami uzavřena kupní smlouva (dále také jako „smlouva“). Pokud dojde k potvrzení objednávky Prodávajícím pouze ohledně části zboží, vzniká mezi stranami smlouva na zboží specifikované v potvrzené části objednávky.

7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (jako jsou náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.


III.
Dodání zboží

1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt k němu vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu. Zboží se dodává na místo dodání určené Kupujícím v objednávce, přičemž toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny.


2. Lhůta pro dodání zboží obvykle činí 14 kalendářních dní od objednání zboží; o termínu dodání zboží je Kupující předem informován. Zboží Kupujícímu či jím oprávněné osobě odevzdá osoba pověřená k tomu Prodávajícím, zpravidla pracovník držitele poštovní licence. Není-li zboží skladem, může dodací lhůta činit až 30 dnů, o čemž bude Kupující prostředky elektronické komunikace při potvrzení objednávky Prodávajícím nebo bez zbytečného odkladu po tomto potvrzení vyrozuměn. Po marném uplynutí i této lhůty si mohou strany sjednat další dodací lhůtu; není-li tato sjednána, považuje se smlouva za zrušenou.

3. Prodávající Kupujícímu dodá zboží zpravidla prostřednictvím držitele poštovní licence na dobírku ( Geis Parcel).

4. Kupující je povinen uhradit níže poštovné, jehož kupní cena nepřesahuje 2.000,- Kč (bez DPH). Pokud kupní cena zboží přesahuje částku 2.000,- Kč (bez DPH), zavazuje se Prodávající dodat Kupujícímu objednané zboží na své náklady (platí pouze pro zásilky odeslané pomocí služby Geis Parcel.):

Geis Parcel - balík o hmosnoti 0 - 30 kg (netto) – 123,97 kč bez DPH (150,- s DPH)

Dobírka - 40 kč

Doprava mimo území České republiky se řeší individuálně.

5. Zboží je dodáváno v běžných obalech od výrobce. Veškeré dokumenty, které se vztahují k objednanému zboží, jsou Kupujícím k dispozici ke stažení na internetových stránkách www.cormen.cz (zejména se jedná o technické a bezpečnostní listy, vyžaduje-li je povaha zboží). Faktura (daňový doklad) je výhradně doručena na e-mail kupujícího uvedený v objednávce, vždy po potvrzení převzetí zásilky od dopravce.

IV.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cenou je rozumí cena, která je uvedena u objednávaného zboží v internetovém obchodě Prodávajícího na internetových stránkách www.hygosupport.cz. Kupní cenu Kupující při objednávání zboží potvrzuje a je následně potvrzena také Prodávajícím, závaznou se stává okamžikem uzavření smlouvy.

2. Kupující je povinen uhradit kupní cenu při převzetí zboží od držitele poštovní licence či jiného přepravce. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem jejího zaplacení pracovníkovi držitele poštovní licence či přepravce.


V.
Odstoupení od smlouvy

1. Je-li Kupující spotřebitelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tedy osobou jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je oprávněn bez uvedení důvodu a jakékoliv sankce od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží.

2. Pokud Kupující není spotřebitelem, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit jen v zákonech vymezených případech.

3. V případě odstoupení od smlouvy, je Kupující povinen zaslat písemné odstoupení na adresu sídla Prodávajícího. V případě, že odstupuje od smlouvy Kupující - spotřebitel dle čl. V., odst. 1 těchto VOP, musí tak učinit nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. V odstoupení od smlouvy je povinen uvést údaje jednoznačně identifikující příslušnou smlouvu, nejlépe číslo a den objednávky, identifikovat vracené zboží, datum převzetí zboží a číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny, požaduje-li vrátit kupní cenu na svůj bankovní účet. Odstoupí-li Kupující, který je spotřebitelem, od uzavřené smlouvy, vrátí nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží Prodávajícímu. Pokud Kupující, který je spotřebitelem, nenavrhne, aby mu Prodávající vrátil kupní cenu na jeho bankovní účet, obdrží ji složenkou na své jméno na adresu, kterou v rámci kontraktačního procesu uvedl jako svou doručovací adresu. Kupní cenu a náklady na dodání zboží vrátí Prodávající Kupujícímu – spotřebiteli poté, co od něj obdrží vrácené zboží. Kupující nemá právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a nese je sám.

4. Uplatní-li Kupující právo na odstoupení od smlouvy dle čl. článku V., odst. 1 nebo 2 těchto VOP, je povinen Prodávajícímu vrátit vše, co mu bylo plněno. Zboží je Kupující povinen vrátit v původním nepoškozeném obalu, čisté (nikoli znečištěné), celé a s originálním daňovým dokladem. Není-li to již možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo bylo zboží spotřebováno Kupujícím nejednajícím v dobré víře či Kupujícím zneužívajícím právo na odstoupení od smlouvy), musí Kupující poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu jako hodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Prodávající je oprávněn uplatnit u Kupujícího náhradu toho, co již nemůže být vydáno, a započíst svůj nárok oproti nároku na vrácení kupní ceny.

5. Pokud Kupující za zboží objednané v určité ceně obdrží jako odměnu i další zboží za zvýhodněnou cenu (případně symbolickou cenu či jako dárek), týká se odstoupení od smlouvy dle článku V., odst. 1 nebo 2 těchto VOP i zboží dodaného za zvýhodněnou cenu. Prodávající je tedy v takovém případě povinen vrátit veškeré zboží dodané v rámci příslušné smlouvy, ledaže mu Prodávající sdělí, že na vrácení tohoto zboží netrvá.

VI.
Práva z vadného plnění

1. Odpovědnost Prodávajícího za vady se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění. Pokud není uvedeno jinak, platí, že Prodávající poskytuje záruka za jakost zboží; záruka trvá po dobu použitelnosti uvedenou na obalu zboží.

2. Kupující je povinen si dodané zboží při převzetí důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o zjištěných vadách. Na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel. Svým podpisem stvrzuje Kupující při převzetí zboží i to, že zboží bylo dodáno v pořádku. Je-li zboží poškozené, může Kupující převzetí odmítnout.

3. V případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dodáním nového zboží; a není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

4. Je-li Kupující spotřebitelem, řídí se jeho práva z vadného plnění ustanovením §§ 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jsou tedy následující. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující (spotřebitel) právo a) na odstranění vady dodáním nového zboží nebo chybějícího zboží, b) na odstranění vady opravou zboží, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, d) odstoupit od smlouvy. Kupující (spotřebitel) sdělí Prodávající, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po něm. Nezvolí-li si Kupující (spotřebitel) své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Při nepodstatném porušení smlouvy, má právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Ostatní nároky Kupujícího (spotřebitele) při vadném plnění vyplývající z §§ 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5. Až na zákonné výjimky nemůže Kupující odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel.

6. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy s takovým Kupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jehož nákupy vykazují spekulativní charakter.

 

VII.
Ochrana osobních údajů

1. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze.

3. Prodávající prohlašuje, že jsou osobní údaje Kupujících plně zabezpečeny proti zneužití a budou využívány pouze pro interní potřebu Prodávajícího. Prodávající se zavazuje osobní údaje Kupujícího řádně chránit a neposkytnout je třetím subjektům, s výjimkou údajů nezbytných pro doručení zboží.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Uzavřením kupní smlouvy Kupující prohlašuje, že je s těmito obchodními podmínkami seznámen, a souhlasí s tím, že se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že obchodní podmínky jsou podle ustanovení § 1751, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, závazné pro úpravu vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím, pokud kupní smlouva neobsahuje odchylná ujednání.

2. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Novou verzi svých obchodních podmínek zveřejní Prodávající na svých internetových stránkách.

3. Právní vztahy Prodávajícího a Kupujícího kupní smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a souvisejících právních předpisů.

4. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností a po dobu trvání těchto okolností se Prodávající nedostane do prodlení. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů Prodávajícího. O tom, že okolnosti vylučující protiprávnost nastaly, je Prodávající Kupujícího povinen informovat ihned poté, jak to bude technicky možné.

5. Tyto VOP se stávají platnými a účinnými dnem 8. 1. 2014.

 

Informační memorandum GDPR

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

dokument, který právě čtete obsahuje základní informace ohledně toho, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Vážíme si toho, že s námi své osobní údaje sdílíte a jsme odhodláni je v maximální možné míře chránit. Rovněž se snažíme být ve vztahu k Vám co nejvíce transparentní, zejména ohledně toho, jak Vaše osobní údaje zpracováváme.

 

Vzhledem k nové legislativě Evropské unie, bylo toto informační memorandum připraveno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (​GDPR)​.

 

V tomto memorandu se Vám snažíme informace podat co nejpřehledněji, proto jsme zvolili formu otázek a odpovědí, které bychom Vám na ně poskytli. Informace se dozvíte v následujícím pořadí:

 1. Kdo je správcem osobních údajů?
 2. Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů?
 3. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?
 4. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?
 5. Jak byly osobní údaje získány?
 6. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?
 7. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?
 8. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?
 9. Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizace?
 10. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?
 11. Jaká jsou vaše práva související se zpracováním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?
 12. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Toto informační memorandum předkládá základní informace, které jsme jako správce osobních údajů povinni poskytnout. Pokud by Vás zajímaly detailní zásady zpracování osobních údajů, kterými se řídíme, naleznete je na internetových stránkách www.hygosupport.cz​

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese gruntorad.tomas@hygosupport.cz​nebo na telefonu +420 772 240 576 Ve všech případech nás lze kontaktovat na korespondenční adrese Hygo Support a.s., Řehořova 997/12, 130 00 Praha 3

 

1. Kdo je správcem osobních údajů?

 

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

 

Správcem osobních údajů je společnost ​ Hygo Support a.s., se sídlem Řehořova 997/12, 130 00 Praha 3, IČ: 290 20 565, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 15865

 

2. Kdo je osoba odpovědná za agendu ochrany osobních údajů?

 

Společnost Hygo Support a.s. není povinna ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů, nicméně pro tuto agendu ustanovila osobu, která je zkušená v oblasti ochrany osobních údajů a dělá vše pro to, aby zpracování probíhalo tak, jak má, zejména v souladu s příslušnými právními předpisy. Rovněž je to nejpovolanější osoba pro vyřizovaní dotazů a žádostí týkajících se osobních údajů. Touto osobou je pan Tomáš Gruntorád, kterého lze kontaktovat na adrese gruntorad.tomas@hygosupport.cz nebo na telefonu +420 773 240 576

3. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?

 

Správce zpracovává osobní údaje k:

 1. a)  zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 2. b)  marketingovým účelům, aby správce co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb Vašim potřebám, pro tento účel zpracování správce získává Váš jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
 3. c)  ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1písm. f) GDPR), kterým je [...].

Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek. Ohledně poskytování osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od Vás vyžadován souhlas. Pokud správci neudělíte souhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům neznamená to, že by Vám správce v důsledku toho odmítl poskytnout svůj výrobek či službu na základě smlouvy.

4. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?

 

Osobní údaje zpracovává správce rovněž pro ochranu jeho oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy správce jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků správce, řádné plnění veškerých zákonných povinností správce, přímý marketing, ochrana správcova podnikání a majetku a v neposlední řadě také ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje.

 

V zájmu zajištění co největší ochrany Vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo, aby byly osobní údaje blokovány. Více o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů se dočtete v článku 11 tohoto informačního memoranda.

5. Jak byly osobní údaje získány?

 

Osobní údaje správce získal přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů, nebo například Katastru nemovitostí. Dále správce mohl získat osobní údaje od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání Vašich osobních údajů a se kterými spolupracuje a dále z informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam Vy sám/sama umístil/a.

6. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?

 

K zajištění Vaší spokojenosti z řádného plnění závazků, k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění personalizované nabídky zboží a služeb správce a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracovává správce následující kategorie osobních údajů:

 1. a)  základní identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, rodné číslo a identifikační číslo;
 2. b)  kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;
 3. c)  informace o využívání produktů a služeb správce – jedná se o údaje o tom, jaké produkty jste u správce sjednané měli a jaké využíváte nyní, včetně nastavení produktů apod.;
 4. d)  informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných kontaktních formulářů;
 5. e)  fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách;
 6. f) geolokalizační informace - informace z internetového prohlížeče nebo mobilních aplikací, které využíváte;

7. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?

 

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a.

 

Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

8. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezi poskytnout orgánům statní správy, například správci daně, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení.

Osobní údaje dále budeme předávat dalším třetím osobám jen v případě, že s tím budete řádně obeznámen/a vyjádříte s tím souhlas.

9. Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizace?

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropských hospodářských prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

10. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 5 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti.

Osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce budou uchovávány maximálně po dobu 3 let od konce smluvního vztahu se správcem.

Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely budou uchovávány maximálně po dobu ​3 ​let od jejich získání.

Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

11. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajůa jak je můžete uplatnit?

Správce dělá vše pro to, aby zpracování Vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Vám jsou garantována práva popsána v tomto článku, která́ můžete u správce uplatnit.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu gruntorad.tomas@hygosupport.cz​nebo zavoláním na telefonní číslo +420 773 240 576. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naši korespondenční adresu Hygo Support a.s., Řehořova 997/12, 130 00 Praha 3

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně i informace o přijatých opatřeních Vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat.

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Pokud správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace. Informace Vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto memorandu, to Vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda Vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávání osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás, informace a záruky v případě předávaní́ osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva svobody jiných osob.

Právo na opravu

Pokud došlo na Vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, aby správce Vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na omezení zpracování

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo, aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby správce poskytl Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky ​​https://www.uoou.cz/.​

Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to buď vyplněním formuláře/odškrtnutím políčka/zasláním odvolání na adresu sídla správce nebo pomocí linku v e-mailové komunikaci.

12. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Osobní údaje jsou automaticky vyhodnocovány, a můžou být využívány k profilaci nebo automatickému rozhodování v oblasti marketingových aktivit správce. Správce při tom používá následujících metod:

 

V důsledku těchto aktivit správce bude Vaše chování na internetových stránkách mapováno a vyhodnocováno, což představuje určitý zásah do Vašeho práva na soukromí. Zároveň ale toto vyhodnocování přispívá́ k tomu, aby Vám byly zasílány jen ty reklamní nabídky ohledně výrobků a služeb správce, o které byste mohl/a mít vhledem k výsledkům provedeného vyhodnocování zájem.

 

 

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz